உத்தம மனஸ்தாபச் செபம்

என் ஆண்டவரே! அளவில்லாத நேசத்துக்குப் பாத்திரராய் இருக்கிற தேவரீருக்குப் பொருந்தாத பாவங்களைச் செய்தபடியினாலே முழுமனதுடனே துக்கப்படுகிறேன். இனிமேல் சுவாமி, தேவரீருடைய உதவியினாலே நான் ஒருபோதும் பாவம் செய்யேன் என்றும், பாவங்களுக்கடுத்த காரணங்களை எல்லாம் விட்டுவிடுவேன் என்றும் கெட்டி மனதுடனே வாக்குப் பண்ணுகிறேன். எங்கள் நாயகன் இயேசுக் கிறிஸ்து பாடுபட்டு அடைந்த மட்டில்லாத பேறு பலன்களைப் பார்த்து என் பாவங்களை எல்லாம் பொறுத்தருளும் சுவாமி – ஆமென்.