தலையான புண்ணியங்கள் ஏழு

(1) தாழ்ச்சி

(2) பொறுமை

(3) கற்பு

(4) ஈகை (தான தருமம் செய்தல்)

(5) பிறர்சிநேகம்

(6) மட்டசனம் (போசனக் கட்டுப்பாடு)

(7) சுறுசுறுப்பு