ஒழுக்க சம்பந்தமான

புண்ணியங்கள்

(1)விவேகம்

(2)நீதி

(3)மனத்திடம்

(4) மட்டுத்திட்டம்