பாவசங்கீர்த்தனச் செபம்

எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும், சகோதரரே உங்களிடமும் நான் பாவியென்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும், சொல்லாலும், செயலாலும், என் கடமையில் தவறியதாலும் நான் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்போதும் தூய கன்னியான மரியாயையும், வானதூதர், புனிதர் அனைவரையும், சகோதரரே உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக்கொள்ள மன்றாடுகிறேன் - ஆமென்.