திரித்துவப் புகழ்

பிதாவுக்கும், சுதனுக்கும், பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலே இருந்தது போல இப்பொழுதும், எப்பொழுதும், என்றென்றும் இருப்பதாக – ஆமென்.