திருச்சபையின்
திரு வழிபாட்டுக் காலங்கள்

(1) திருவருகைக் காலம்

(2) கிறிஸ்து பிறப்புக் காலம்

(3) தவக்காலம்

(4) பாஸ்கா காலம்

(5) பொதுக் காலம்