தேவ சம்பந்தமான புண்ணியங்கள்

(1)விசுவாசம்

(2) நம்பிக்கை

(3) தேவசிநேகம்