தலையான பாவங்கள் ஏழு

(1) அகங்காரம்

(2) கோபம்

(3) மோகம்

(4) உலோபம் (கஞ்சத் தனம்)

(5) காய்மகாரம்

(6) போசனப் பிரியம்

(7) சோம்பல்