மங்கள வார்த்தைச் செபம்

அருள் நிறைந்த மரியாயே வாழ்க! கர்த்தர் உம்முடனே. பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப் பட்டவரே. அர்ச்சியக்ஷ்ட்ட மரியாயே! சருவேசுரனுடைய மாதாவே! பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும்,எப்பொழுதும்,எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் - ஆமென்.