தியானப் பாடல்கள்

1
அமைதியின் தூதனாய்
2
அன்பு என்பது வல்லமை
3
அன்புக்குப் பாடல் பாடுவேன்
4
அமைதியின் தெய்வமே இறைவா
5
அமைதி தேடி அலையும் நெஞ்சமே
6
அம்மை அப்பன் உந்தன் அன்பே - நிரந்தரம்
7
அன்பே என்றானவா
8
அன்பும் நட்பும் எங்குள்ளதோ
9
அன்பு என்ற பெயர் கொண்டோனே
10
அப்பா நான் தவறு செய்தேன்
11
அனைத்தையும் படைத்த தந்தையின் அன்பே
12
அன்பும் தயவும் என் வாழ்நாளெல்லாம்
13
ஆண்டவரே நீர் எவ்வளவோ பெரியவர்
14
ஆண்டவரைப் புகழ்வது நல்லது
15
ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி
16
ஆண்டவரே என்னை வழிநடத்து
17
ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன்
18
ஆண்டவர்க்கு அஞ்சி நடப்போர்மீது
19
ஆண்டவர் எனதாயன்
20
இயேசுவே உந்தன் வார்த்தையால்
21
இறை தரும் கொடையே மீட்பு
22
இயேசுவே என் இறைவா
23
இயேசு நாமம் பாடப்பாட
24
இறைவா உன் இல்லத்திலே
25
இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன்
26
இசையொன்று இசைக்கின்றேன்
27
இறைவா எனக்கு நீதான் வேண்டும்
28
இறைவா என்னிறைவா உன்னில்
29
இயேசுவே எனக்கொரு ஆசை
30
இறைவா என் இறைவா உன்னில்
31
உன் திருயாழில் என் இறைவா
32
உன்னை நம்பி வாழும் போது
33
உன்னைப் பார்க்க நான் துடிக்கின்றேன்
34
உன் தீபம் நான் உனக்காக எரிகின்றேன்
35
உன்னத தேவனவர் நம்மை
36
உயர்ந்த அன்பு எது
37
உண்மை இறைவா உன்னைக்காணத் துடித்தேன்
38
உன் நினைவில் சங்கமிக்கும் என் இதயம்
39
உம் சிறகுகள் நிழலில் என்நாளும்
40
என் வாழ்வின் யேசுவே எந்நாளும் இங்கே
41
என் தெய்வமே என்னை மீட்க வாருமே
42
என் ஆன்மா இறைவனையே
43
என் தேடல் நீ என் தெய்வமே
44
என் ஆயன் என் ஆண்டவர்
45
என்னில் வாழ்ந்திடும் யேசுவே
46
என் வாழ்வின் இராகம் நீ இயேசுவே
47
என் இயேசுவே உன்னை நான்
48
என்னை அழைத்தார் இறைவன்
49
என் ஆன்மா இறைவனையே
50
என்னே இறைவா உம் பெயர் மகிமை
51
எம்மை உமது கருவியாய் மாற்றிடு தேவா
52
என்னை இழந்தேன் உன்னில் கலந்தேன்
53
என் ஆன்மா ஆண்டவரை ஏற்றிப் போற்றிடுதே
54
என் உரிமைச் சொத்தான இறைவா
55
ஏது பயம் இறைவா
56
ஒவ்வொரு மனிதனும் என் நண்பன்
57
ஒரு கோடி பாடல்கள் நான் பாடுவேன்
58
ஒரு வரம் நான் கேட்கின்றேன்
59
ஓரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க
60
ஓருவர்மீது ஒருவர் அன்பு கொண்டிந்தால்
61
ஓ இதயமே நிம்மதியின் சன்னிதியில்
62
கடவுளின் வார்த்தை உயிருள்ளது
63
கலங்காதே என் நெஞ்சமே
64
காத்திருந்தோம் காத்திருந்தோம் தெய்வமே
65
சம்மதமே இறைவா சம்மதமே தலைவா-உன்
66
தனியாக நின்றேன் துணையாக வந்தாய்
67
தந்தாய் உன் சந்நிதியில் தாழ்பணிய வேண்டும்
68
திசை தெரியாத குயில் நான்
69
திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்
70
தேவா எந்தன் நாவில் ஆடும் பாடலாக வா
71
நல்ல இதயம் ஒன்று தா
72
நான் தேடும் நோக்கங்களை
73
நான் தேடினேன் என் இயேசுவே
74
நீயே துணை எந்தன் இறை யேசுநாதா
75
நீ எந்தன் பாறை என் அரணான யேசுவே
76
நீர் தேடும் மான் போல்
77
நீயே எமது வழி
78
நீ செய்த நன்மை நினைக்கின்றேன்
79
நெஞ்சே நீ போற்றிடு
80
பயன்படுத்தும் இறைவா
81
பணிகள் புரிய வந்தார்
82
பார்வை பெற வேண்டும் - நான்
83
போற்றுவேன் ஆண்டவா உம்மை
84
மறைக்க முடியுமா இறைவா
85
மலர்ந்திட வேண்டும் இறையரசு
86
யாரிடம் செல்வோம் இறைவா
87
யாருக்கு நிம்மதி வேண்டும்
88
யேசுவே என்னுடன் நீ பேசு
89
யேசு ராஜாவே உம்மை தேடி வந்தோமே
90
யேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ
91
வான் படைகளின் ஆண்டவரே
92
விழுவதுதான் வாழ்வின் நியதி
93
ஜீவன் நாடும் உனது அருளே