2017ம் ஆண்டு நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள்

Photos of the events of 2017

 

எமக்கென ஆலயம் வாங்கிய 9ம் ஆண்டு நிறைவு
புதுவருட நள்ளிரவுத் திருப்பலி

 

2014ம் ஆண்டு நிகழ்வுகளின் புகைப்படங்கள்

Photos of the events of 2014

 

யூட் அமலதாஸ் அடிகளாரின் 17வது ஆண்டு குருத்துவ நிறைவு விழா திருப்பலி

2000 அருள்நிறை மரியே தொடர் செபமாலை

குடும்ப விழா  

புனித வியாழன்  

பெரியோர் சுற்றுலா  

புனித அந்தோனியார் திருநாள்  

மென்பந்து துடுப்பாட்ட போட்டி  

அன்றூ தவராஜசிங்கம் அடிகளாரின் குருத்துவ வெள்ளிவிழா

எமது ஆலய சிரமதானம்    

பத்திமா மாதா திருநாள்  

மீட்பின் அன்னை மறைத்தள கொடியேற்ற விழா

குருத்தோலை ஞாயிறு  

வருடாந்த விளையாட்டுப் போட்டி  

புனித தோமையார் பெருவிழா    

மறைக்கல்வி ஞாயிறு  

உயிர்ப்பு ஞயிறு  

யாழ் ஆயரின் மொன்றியல் விஜயம்    

பரிசுத்த ஆவி பெருவிழா திருவிழிப்பு    

புனித செபஸ்தியார் திருநாள்  

விபூதிப் புதன்