மாதா பாடல்கள்

1
அம்மா அம்மா அன்பான மரியே
2
அம்மா என்று அழைத்தால்
3
அம்மா வாழ்க மரியே
4
அலை துள்ளி விளையாடுதே
5
அருள் நிறை மாமரியே
6
அருள் வேண்டும் மரியன்னையே
7
அலை கடல் ஒளிர் மீனே
8
அழகின் முழுமையே தாயே
9
அன்னை மாமரி எங்கள் அன்பின் தாய்மரி
10
அடைக்கலமே அடைக்கலமே தாயே
11
அம்மா உந்தன் அன்பினிலே
12
அருள் நிறை மரியே வாழ்க
13
அம்மா அம்மா அன்பின் வடிவம் நீதானம்மா
14
அன்னைக்குக் கரம் குவிப்போம்
15
அன்னையே அம்மா மரியே
16
இறைவனின் தாயே
17
இறைவனின் தாயே இதயத்தில் நீயே
18
இனிய உன் நாமம் ஓதிடல் தினமே
19
ஈழத்தமிழ் மாதா இங்கே வாழ இயலாதா
20
என் ஆன்மா இறைவனையே
21
ஓ அன்னையே உன் பிள்ளை நான் அல்லவோ
22
பாதம் பணிந்தோம் தாயே
23
பார்போற்றும் அன்னையே உன் திருவிழா
24
புது வாழ்வினைக் காட்டும்
25
மருத மடு மாதாவே
26
மரியன்னை புகழ் நாமம் தினம் பாடுவோம்
27
மாமரியே எங்கள்
28
மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே உம்மேல்
29
மாதாவே துணை நிரே உம்மை
30
மாமறை புகழும் மரியென்னும் மலரே
31
மீட்பின் அன்னை நம் அன்னை
32
மீட்பின் அன்னையே போற்றுகின்றோம்
33
வங்கக் கடல் கண்டெடுத்த நிலவோ
34
வந்தோம் உம் மைந்தர் கூடி
35
வன்னித் திருப்பதியிலே
36
வியாகுல மா மரியே