காணிக்கைப் பாடல்கள்

1
அன்பின் பலியாய் ஏற்பாய்
2
அன்பை உமக்கே காணிக்கையாய்
3
அற்பணித்தேன் என்னையே இயேசுவே
4
அடியோர் யாம் தரும் காணிக்கையை
5
அர்ப்பணப் பூ நானாக உன்னிடம் வந்தேன்
6
இதயம் மகிழ்ந்து இறையுன் பாதம்
7
இதய காணிக்கை இரவாத காணிக்கை
8
இதயம் பாடும் இனிய பாடல்
9
இறைவா படைக்கின்றேன்
10
உந்தன் பாதம் பணிந்து நான்
11
உள்ளம் மகிழ்கின்றோம்
12
உள்ளதை தந்தேன் இறைவா
13
உழைப்பைக் கொடுத்தோமே
14
என்னையே முழுவதும்
15
எல்லாம் உன் அருளே இறைவா
16
எதை நான் தருவேன் இறைவா
17
என் யேசு என்னைக் கேட்கின்றார்
18
எல்லாம் தருகின்றேன்
19
எல்லையில்லா அன்பிலே
20
எல்லாம் உமக்காக
21
ஏற்றுக் கொள்வீரே தேவா
22
கரம் விரித்து காணிக்கை எடுத்து
23
கருணையே இறைவா உன்
24
கன்னித் தமிழ் சந்தம் எடுத்து
25
கரங்கள் ஏந்தும் காணிக்கை
26
கன்னிமரி பாலகனே
26
கன்னிமரி பாலகனே
27
காணிக்கை தந்தேன் இறைவா
28
காணிக்கை நேரமிது
29
காணிக்கை தர வந்தோம்
30
காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே
31
உள்ளம் மகிழ்கின்றோம்
32
காணிக்கைப் பொருளாய் வருகின்றேன்
33
காணிக்கை ஏந்தி கருணையின் தெய்வமே
34
காணிக்கை தருகின்றோம்
35
காணிக்கை தரவந்தோம்
36
கையேந்தி கேட்கின்றேன் இறைவா
37
சொல்லால் எல்லாம் செய்தவனே
38
தன்னை ஈந்து மண்ணை மீட்ட
39
தந்திட்ட பொருட்கள் யாவையும் எடுத்து
40
தன்னையே தந்த தெய்வத்திற்கு
41
தந்தாய் உன் சந்நிதியில்
42
தந்திட வருகின்றேன் நிறைவாய்
43
திருவே திருப்பலி பொருள்தனையே
44
திருப்பலியில் என்னைத் தந்திடுவேன்
45
தெய்வீகப் பலியில் உறவாடும் தெய்வமே
46
நான் பலியாக வந்தேன்
47
நெஞ்சம் கசிந்துருகி நேரில் வருகின்றேன்
48
படைத்ததெல்லாம் தரவந்தோம்
49
பொன்னும் பொருளும் இல்லை
50
வாழ்வைப் பலியாய் மாற்ற வந்தேன்
51
விடியலின் கீதத்தில்
52
வேண்டுதல் யாவையும் கேட்டருள்வாய்