TAMIL ROMAN CATHOLIC BIBLE

தமிழ் கத்தோலிக்க விவிலியம்

பழைய ஏற்பாடு

மீக்கா

அதிகாரம் 1 அதிகாரம் 2 அதிகாரம் 3 அதிகாரம் 4
அதிகாரம் 5 அதிகாரம் 6 அதிகாரம் 7

www.ourladyofdeliverance.com