TAMIL ROMAN CATHOLIC BIBLE

தமிழ் கத்தோலிக்க விவிலியம்

புதிய ஏற்பாடு

கொரிந்தியர் 2

அதிகாரம் 1 அதிகாரம் 2 அதிகாரம் 3 அதிகாரம் 4
அதிகாரம் 5 அதிகாரம் 6 அதிகாரம் 7 அதிகாரம் 8
அதிகாரம் 9 அதிகாரம் 10 அதிகாரம் 11 அதிகாரம் 12
அதிகாரம் 13      

www.ourladyofdeliverance.com